Конкурси и търгове

s14-1200x300

Директор Главна дирекция "Финанси и финансов контрол"

Директорът на Главна дирекция “Финанси и финансов контрол” ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр. София. Длъжността ръководи и организира финансовите анализи на бюджетната и небюджетните дейности, както и осъществяването на вътрешен финансов контрол, посредством системите за финансово управление и контрол. Директорът на Главна дирекция “Финанси и финансов контрол” е на пряко подчинение на Ректора на висшето училище.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: висше, ОКС “Магистър” по “Финанси” или “Счетоводство и контрол” или “Стопански и финансов контрол”,  ОНС “Доктор” в професионално направление 3.8. Икономика.
2. Трудов стаж: 
– минимум 2 години на ръководна финансово-счетоводна длъжност или минимум 1 година като одитор или асистент – одитор;
– минимум 5 години като академичен преподавател в областта на финансите, счетоводството и контрола на стопанската дейност.
Позицията изисква добра компютърна грамотност и комуникативни умения, инициативност, оперативност, дисциплинираност, творчество, енергичност, лоялност и отговорност към институцията, както и спазване на принципите за конфиденциалност и за защита на личните данни.
Ако предложената позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Ваша актуална автобиография.
Документите подавайте електронно : rectoroffice@utp.bg в срок до 30.03.2020 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе на 01.04.2020 г.

Директор дирекция

Директор дирекция “Учебна дейност, качество на обучението и акредитация””
Описание и изисквания:
Директорът ръководи методически, организационно и административно, планира, организира, контролира, координира и отчита дейността на дирекция “Учебна дейност, качество на обучението и акредитация”. Директорът е част от Кабинета на Ректора и е на негово пряко подчинение.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: висше, ОНС “Доктор”;
2. Трудов стаж: минимум 5 години на административна длъжност;
Позицията изисква добра компютърна грамотност и комуникативни умения, инициативност, оперативност, дисциплинираност, творчество, енергичност, принципност и отговорност към институцията.
Ако предложената позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Ваша актуална автобиография.
Документите подавайте електронно в срок до 28.02.2020 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе на 02.03.2020 г.

Конкурс за за младежки иинициативи на Столична община

Столична община обяви конкурс за младежки иинициативи
За шеста година Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ с подкрепата и партньорството на Национална спортна академия, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”, Британския съвет, Асоциация за развитие на София инициират конкурса за младежки инициативи и доброволчески практики „Младежки свят”.
Покана за участие да представят своите добри практики, иновативни идеи, ефективни кампании и решения, е отправена към всички младежки организации, ученически съвети, ученически парламенти или други неправителствени и образователни структури, които обхващат младежи от 15 – 29 г. на територията на Столична община.
Проектните идеи за участие в конкурса ще се приемат до 20 февруари 2020 г. (внесени официално на ул. „Московска” № 33, Столична община, до Заместник-кмета на СО – д-р Тодор Чобанов). Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм” ще финансира най-добрите идеи за младежка доброволческа инициатива в размер на 3 000 (три хиляди) лв. Изпълнението на дейностите обхваща периода (м. март – м. октомври).
Пълният комплект документи за кандидатстване са публикувани на страницата на дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм, направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости – Столична община https:/www.sofia.bg/sport

Конкурс за Помощник-ректор - 16.10.2019

Описание и изисквания:
Помощник-ректорът подпомага ректора по въпроси, свързани с административното и финансово управление, както и с управлението на имуществото на висшето училище.
Образование: ОКС Магистър по едно от изброените: Право, Икономика, Строителен  инженер ПГС, Публична администрация, Бизнес администрация
Трудов стаж: минимум 5 години на административна позиция, 2 от които на ръководна длъжност.
Кандидатите с опит във висшето образование ще се ползват с приоритет.
Ако предложената позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Ваша актуална автобиография със снимка.
Документите се подават на обявения имейл адрес в срок до 21.10.2019 г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за теоретично-практически изпит (тест) на 23.10.2019 г. от 14.00 ч. на адреса на ВУТП.
Интервюто с кандидатите, преминали теста, ще се проведе на 24.10.2019 г.

Конкурс за Завеждащ регистър, деловодство и архив - 16.10.2019

Описание и изисквания:
Завеждащият регистър, деловодство и архив обработва (приема, получава и изпраща) общата документация и осигурява връзките с другите организационни единици във ВУТП.
Образование: Средно
Трудов стаж:минимум 5 години на административна длъжност.
Изискват се познания по общи деловодни техники и работата със стандартно офис оборудване.
Ако предложената позиция представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете Ваша актуална автобиография със снимка.
Документите изпращайте в срок до 21.10.2019 г.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю, което ще се проведе в сградата на ВУТП на 23.10.2019 г. от 15.00 ч.

Процедура за наем на кафе-бюфет 18.07.2019 г.

Резултат от търг, проведен на 27.08.2019г.

Резултат от търг, проведен на 13.03.2018 г.

Процедура за наем на кафе-бюфет 06.02.2018 г.

Резултат от търга

11112

Процедура за наем на кафе-бюфет