Минали конкурси

Процедури за заемане на академичната длъжност „Асистент”:
Процедури за заемане на академичната длъжност „Главен Асистент”:

Процедури за заемане на академична длъжност Доцент

s14-1200x300Професионaлно направление: 3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност: Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката
Катедра: Мениджмънт в съобщенията

Научно жури: Заповед на ректора №: 91 от 27.07.2015 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. доц. д-р  Стоян Атанасов Порязов Вътрешен Председател Рецензия 05.10.2015
2. проф. д-р Магдалина Василева Тодорова Вътрешен Член Рецензия 05.10.2015
3. проф. д-р  Светослав Минков Велев Вътрешен Член Становище 05.10.2015
4. доц. д-р . Александър Тодоров Григоров Външен Член Становище 05.10.2015
5. доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова Външен Член Становище 05.10.2015
6. доц. д-р инж. Татяна Владимировна Атанасова Външен Член Становище 05.10.2015
7. проф. д-р Иван Манев Белчев Външен Член Становище 05.10.2015
Резервни членове:
1. доц. д-р Емилия Тодорова Саранова Вътрешен Резерва
2. доц. д-р Маргарита Николова Сиридонова Външен Резерва


Кандидати:

1. ас. д-р Красимира Бориславова Иванова Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
1-KIvanova_ijita 1-KIvanova_ijita-19-01-2012 2-KIvanova_Kharkov 2-KIvanova_Kharkov-2012
3-KIvanova_ijita 3-KIvanova_ijita-20-01-2013 4-KIanova_Kharkov 4-KIanova_Kharkov-2014
5-KIvanova_Kharkov 5-KIvanova_Kharkov-2014 6-KIvanova_ijita 6-KIvanova_ijita-21-04-2014
7-KIanova_ijitk 7-KIanova_ijitk-08-04-2014 8-KIvanova_ijima 8-KIvanova_ijima-03-04-2014
9-KIvanova_ijicp 9-KIvanova_ijicp-01-04-2014 10-KIvanova_ibs 10-KIvanova_ibs-30-2014
11-KIvanova_ijita 11-KIvanova_ijita-22-03-2015 12-KIvanova_ijitk 12-KIvanova_ijitk-09-03-2015
13-Kivanova_ijita 13-Kivanova_ijita-22-04-2015 14-KIvanova_ijicp 14-KIvanova_ijicp-02-02-2015
15-KIvanova-ijitk 15-KIvanova-ijitk-09-04-2015

Процедури за заемане на академична длъжност Професор

s14Професионaлно направление:  3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност: Икономика и управление
Факултет: Телекомуникации и мениджмънт
Катедра: Мениджмънт в собщенията
Научно жури: Заповед на ректора №: З-117 от 09.08.2016 г.

СЪСТАВ ВЪТРЕШЕН/
ВЪНШЕН
ПОЗИЦИЯ ИЗГОТВЯ ДАТА НА
ПУБЛИКУВАНЕ
1. проф. д.н. инж. Красимир Иванов Ениманев Вътрешен Председател Становище
2. проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова-Ковачева Вътрешен Член Становище
3. проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Външен Член Рецензия
4. проф. д.ик.н. Младен Стефанов Велев Външен Член Становище
5. проф. дтн инж. Огнян Димитров Андреев Външен Член Становище
6. проф. д.н. Любомир Владимиров Владимиров Външен Член Рецензия
7. проф. д.н. Венелин Кръстев Терзиев Външен Член Рецензия
Резервни членове:
1. проф. д-р Светослав Димков Велев Вътрешен Резерва
2. проф. д.ик.н. Иван Стоилов Георгиев Външен Резерва


Кандидати:

1. доц. д-р Теменужка Йорданова Халачева Авторска справка.
Отговор на рецензиите и становищата: Отговор.

Публикации:

ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ ЗАГЛАВИЕ ПУБЛИКАЦИЯ
В1 On a Mathematical model for competitive assessmant  В1 On a Mathematical model for competitive assessmant Г1  Работна заплата и вземане на решение за възнаграждение  Г1  Работна заплата и вземане на решение за възнаграждение
Б4 Бизнес среда и малък бизнес  Б4 Бизнес среда и малък бизнес Г6 Усъвършенстване на обучението на персонала в търговска банка  Г6 Усъвършенстване на обучението на персонала в търговска банка
В4 Проблеми при определяне на основната работна заплата  В4 Проблеми при определяне на основната работна заплата