Стратегия

strategia

ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА  ВУТП

 Научноизследователската дейност на Висшето училище по телекомуникации и пощи е насочена към създаването на научни резултати и научно-приложни продукти, свързани с приоритетите на Стратегията и Плана за научни изследвания на основата на договори и проекти и чрез субсидия от държавния бюджет.

Научноизследователската дейност се осъществява от академичния състав, студентите и докторантите:

 1. Индивидуално или от създадени колективи, включително с участие на учени и специалисти от други научни организации в България и чужбина;
 2. Чрез участие на преподавателите, студентите и докторантите в регионални, национални и международни програми и проекти.

Научноизследователската дейност на академичният състав на ВУТП се осъществяват с предимство на акредитираните професионални направления.

Научноизследователската дейност на студентите и докторантите да допринася за придобиване на задълбочени нови знания и да съдейства за тяхната професионална квалификация.

Научноизследователската дейност на академичния състав влиза в годишната натовареност на всеки член като извънаудиторна заетост.

ВУТП създава условия за осъществяване и насърчаване на научноизследователската дейност на членовете на академичния състав, като:

 1. Осигурява ползване на материалната, техническата и информационната база на Висшето училище;
 2. Създава условия за специализация във водещи научни и професионални организации в България и чужбина;
 3. Насърчава участието на академичния състав в национални и международни научни прояви;
 4. Организира конференции, семинари и други научни форуми;
 5. Осигурява възможност за публикуване на резултати от научните изследвания на академичния състав в български и чуждестранни научни издания.

Научноизследователската дейност на ВУТП се финансира чрез средства от:

 1. Държавния бюджет;
 2. Постъпления от разпространение на научни разработки, от експертна и консултантска дейност;
 3. Български, чуждестранни и международни програми, фондове и дарения;
 4. Договори с физически и юридически лица;
 5. Привличане на инвеститори за осъществяване на конкретни проекти.

Разпределението на средствата се осъществява между участниците, ангажирани в изпълнението на задачите, които ги получават лично и ги ползват съгласно финансовите условия на проекта. Частта, предвидена за административни разходи, се ползва от ВУТП, като по възможност се осигурява и допълнително финансиране, изцяло по условията на ангажиментите, поети по съответните проекти.

Научноизследователската дейност във ВУТП се ръководи и координира от заместник-ректора по научни изследвания и международно сътрудничество, който съгласува всички въпроси с ректора.

Деканът на ФТМ, ръководителят на Центъра за научни и образователни проекти, ръководителите на катедрите и членовете на академичния състав са задължени да предоставят на заместник-ректора по научни изследвания и международно сътрудничество екземпляр от всеки разработен, от тях или от колектив с тяхно участие, проект, който е предоставен за финансиране по линия на национална или международна програма, в която участва ВУТП.

Издателската дейност на ВУТП се осъществява от Библиотечно-информационен и издателски център (БИИЦ) и се урежда с Правила за издателската дейност на ВУТП, приет от АС.

Приоритет на издателската дейност са резултатите от научните изследвания на академичния състав, включени в научноизследователския план на ВУТП, от участие в национални и международни програми и проекти, научни конференции, симпозиуми и др., както и учебници и учебни помагала за учебния процес.

Резултатите от научните изследвания се публикуват в издания на ВУТП и на други научни и образователни институции.

Приоритети за Научно Изследователската дейност на ВУТП за 2016 г.

img_service_strategy_feature_1

ПРИОРИТЕТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА  ВУТП ЗА   2016 г.

Приоритетни области за развитие на научната дейност във ВУТП:

 1. Безжични комуникации;
 2. Информационни и комуникационни технологии;
 3. Оптични комуникации;
 4. Влакнесто-оптични сензорни мрежи;
 5. Икономика и управление на електронни услуги и електронен бизнес;
 6. Икономика и управление на пощенски и телекомуникационни услуги.

НС ежегодно може да внася в АС предложения за промяна или конкретизация на приоритетите.

НС предлага на АС годишен финансов план за НИД, финансиран целево от Държавния бюджет.

Научните проекти се финансират за срок от една до три години.

Продължаващото финансиране на многогодишните проекти е не повече от 50% от средствата за първата година.

Приети с Решение № 11 от Протокол №10/22.03.2016 г. на АС на ВУТП.  

Приоритети за Научно Изследователската дейност на ВУТП за 2017 г.

img_service_strategy_feature_1

ПРИОРИТЕТИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА  ВУТП ЗА   2017 г.

Определени са следните приоритети за научни изследвания на академичния състав на Висше училище по телекомунникации и пощи за 2017 г.:

 1. Телекомуникационни системи и технологии;
 2. Информационни технологии;
 3. Интелигентни системи и мрежи;
 4. Мениджмънт и икономика в телекомуникациите, информатиката и пощите;
 5. Иновации и трансгранично регионално сътрудничество.

Така формулираните приоритети са предложени от ръководството на НС на ВУТП и са резултат на широко обсъждане в рамките на Организационния комитет на ТИЕМ 2017 г.