Система за управление на качеството

Одити 2019

Доклад на комисията за одитите 2018-2019
Доклад на комисията за одитите 2017-2018
—-
Доклад на комисията за одитите 2018
Доклад на комисията за одитите 2019

Обхват

Цели на системата:

Постигане на възможно най-високо равнище на качеството в условията на бюджетни, ресурсни, финансови и нормативни ограничения, и други предпоставки, произтичащи от съвременното състояние и нагласи в обществото. Качеството на обучение, в контекста на СУК, се отнася главно до обучението и академичния състав,съобразно изискванията на чл. 6, ал. 4 от ЗВО.

Постига се чрез възможно най-ефективното използване на вътрешните ресурси (академичен потенциал, материална, информационна и вътрешна нормативна база и организация). Въз основа на анализ на слабостите и тяхното подобрение, се постига ефективно използване на вътрешните ресурси чрез въздействие и активиране на факторите, влияещи благоприятно върху качеството на обучение фактор, основен и определящ за качеството на обучение, е създаването и поддържането у студентите, преподавателите и ръководството на мотивация за постигане на качество.

Мотивацията се постига и поддържа основно чрез периодично самооценяване, обективно оценяване (преглед) и насърчаване на персонала на структурните звена. Системата за управление на качеството на обучение се основава на методи, средства и документи за оценяване, взаимен контрол и взаимопомощ, популяризиране и насърчаване на добрия опит. Системата се изгражда с участието на всички, за които се отнася. Въвеждането на Системата е поетапно с разширяване на функциите на включените в нея звена и дейности. Академичното ръководство полага усилия и осигурява материални, финансови и организационни средства за подобряване качеството на обучение.

Нормативна база

Наръчник по качеството и допълващи нормативни документи, свързани с него – процедури, работни инструкции и оперативни документи, както и стандарти и нормативни документи, които са в сила. Нормативно регламентирани критерии, показатели, методи и процедури за оценяване на знанията и уменията на студентите, за постигнатото от преподавателите качество и за приноса на академичните ръководства за качеството на обучение, ясни и достъпни за всеки. Нормативни документи за въвеждане на методи за съставяне на тестове, компютърно и писмено изпитване на студентите. Организация за поддържане и повишаване на качеството на обучение Планиране на Системата за управление на качеството База за ефективно и ефикасно планиране са:

Стратегията на ръководството;

целите на ВУТП;

  • потребностите, изискванията и очакванията на клиентите;
  • данните от наблюдение и контрол на процеси и продукти;
  • необходимите мерки за осигуряване на процеса на непрекъснато подобряване.

Дейности

Оценяване на специалностите и академичния състав.

Периодично проучване на очакванията на работодателите за качеството на студенти, завършили ВУТП.

Проучване на студентското мнение и своевременна реакция на изискванията.

Създаване на информационна система на СУК и използването й за оценяване и поддържане на качеството.

Периодична отчетност за качеството на обучението във ВУТП. Модел на системата за управление на качеството model

Процеси и дейности, свързани с управлението на СУК Поддържане и усъвършенстване на СУК Измерване, анализ и подобряване на резултатите Вътрешни одити Измерване на потребителските изисквания и оценка на тяхното удовлетворяване Измерване на процесите Анализ на събраните данни Оценяване на качеството на обучение на процесите на образователните услуги Управление на несъответствията Коригиращи и превантивни действия за подобряване на процесите. Основни процеси и дейности Включват процесите, формиращи управлението на качеството на обучението, учебния процес и научноизследователската дейност. Учебна дейност разработване на учебни планове и програми планиране на учебната дейност осигуряване на човешки ресурси подготовка и провеждане на кандидатстудентски прием обучение на студентите в условията на академична свобода и автономия дипломиране повишаване на квалификацията. Научноизследователска и информационна дейност научноизследователска дейност сътрудничество с научно-образователни институции организиране и провеждане на научни форуми библиотечно-информационна дейност издателска дейност. Спомагателни процеси Обхващат дейностите:

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ – осигуряване на материално-технически и информационни ресурси, подбор и назначаване на преподаватели и служители, обучение на персонала, управление и поддържане на инфраструктурата РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ на актуални информационни бази Управление на средствата за измерване на качеството Системата за управление на качеството е изградена и функционира в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2008, където са определени: Последователността и връзките между процесите. Методите и критериите за осигуряване на ефективното функциониране и контрола на тези процеси. Информацията за реализирането и поддържането на процесите. Измерване и анализ на данните, необходими за постигането на планираните резултати. Документация на СУК Документацията на Системата за управление на качеството на обучение включва следните нива: Наръчник по качеството – описва принципите, методите, механизмите, инструментариума относно осигуряването, подобряването и управлението на качеството на обучение на студентите, докторантите и специализантите, квалификацията и кариерното развитие на академичния състав и проучване на мнението на работодателите. Процедури по управление на качеството – съдържат подробно описание на процесите, които са включени в Системата за управление на качеството на обучение на ВУТП, както и отговорностите, компетенциите и организационните връзки между структурните звена. Работни инструкции Оперативни документи АРХИВ на измервания, записи и резултати от въздействия върху образователните процеси.

Одит 2015/2016

Период Основни и обслужващи звена Забележка
1. септември 2015 г. Факултетна канцелария Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
2. октомври 2015 г. Библиотечно-информационен и издателски център Одиторска комисия констатира несъответствия с нормативните изисквания.
3. ноември 2015 г. Отдел за „Информационно и комуникационно обслужване“ Одиторска комисия констатира несъответствия с нормативните изисквания.
4. декември 2015 г. Учебен отдел Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
5. януари 2016 г. Асистент от катедра „МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
6. февруари 2016 г. Доцент от Департамент „БАЗИСНА ПОДГОТОВКА“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
7. март 2016 г. Асистент от Департамент „БАЗИСНА ПОДГОТОВКА“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
8. април 2016 г. Отдел „Интеграция и връзки с обществеността“ (Кариерно развитие на студентите) Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
9. април 2016 г. Департамент „БАЗИСНА ПОДГОТОВКА“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
10. май 2016 г. Център за научни и образователни проекти Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
11. май 2016 г. Катедра „МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
12. юни 2016 г. Доцент от катедра „МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА“ Одиторска комисия констатира несъответствия с нормативните изисквания.
13. юни 2016 г. Доцент от катедра „МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
14. юли 2016 г. Сектор „Студентски общежития“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.

Одит 2016/2017

Период Основни и обслужващи звена Констатации от одити
1. септември 2016 г. Център за продължаващо и дистанционно обучение Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
2. октомври 2016 г. Електронно обучение на студентите Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
3. ноември 2016 г. Катедра „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
4. декември 2016 г. Катедра „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
5. януари 2017 г. Кабинет по качество Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
6. февруари 2017 г. Доцент от Катедра „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
7. март 2017 г. Асистент от катедра „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.
8. април 2017 г. Доцент от катедра „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ Не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания.

Яна Дръндова

Ръководител качество

Телефон: 0888 677 121

Email: drandova@utp.bg