Нормативна уредба

Закон за развитието на академичния състав в Република България

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България.
(2) Принципи за придобиване на научните степени и заемане на академичните длъжности са:
1. автономия на висшите училища и научните организации и свързаната с нея децентрализация на процедурите по този закон;
2. свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване;
3. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания;
4. международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.
(3) (Обявена за противоконституционна с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г.) Конкретните условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на единните държавни изисквания.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 2. (1) Академичният състав включва заемащите академични длъжности във висшите училища и научните организации, както и други лица по Закона за висшето образование.
(2) Научните степени са:
1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) “доктор” (образователна и научна);
2. “доктор на науките”.
(3) Академичните длъжности са:
1. “асистент”;
2. “главен асистент”;
3. “доцент”;
4. “професор”.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на висшето училище или научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Кандидатите подават документи съгласно условията и реда, определени в този закон, и реда, определен в правилника на съответното висше училище или научна организация в срок не по-кратък от два месеца след обявлението в “Държавен вестник”.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за академични длъжности “главен асистент”, “доцент” и “професор” се извършва от научно жури. За всяка конкретна процедура съставът му се предлага от първичното звено и се утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.
(2) Ректорът, съответно ръководителят на научната организация определя със заповед състава на научното жури, утвърден по реда на ал. 1.
(3) За членове на научното жури се избират български граждани – хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност – и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член.
(4) За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби с кандидат за придобиване на научна степен или заемане на академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито.
(5) На своето първо заседание научното жури по ал. 1 избира един от членовете си за председател и определя от състава си рецензенти.
(6) Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(7) Не могат да се провеждат заседания на журито в намален състав.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” И НАУЧНАТА СТЕПЕН “ДОКТОР НА НАУКИТЕ” (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 5. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Образователната и научна степен “доктор” и научната степен “доктор на науките” се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в образователна и научна степен “доктор” от НАОА, при условията и по реда на Закона за висшето образование.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Образователната и научна степен “доктор” и научната степен “доктор на науките” са безсрочни и важат на територията на цялата страна.
(3) Придобитите в чужбина научни степени се признават от висшите училища или от научните организации в Република България при условия и по ред, определени с правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които Република България е страна.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Образователната и научна степен “доктор” се придобива от лице с образователно-квалификационна степен “магистър”.
(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) За придобиване на образователната и научна степен “доктор” лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при условията и по реда на този закон.
(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.
(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Дисертационният труд се подготвя чрез редовно обучение, задочно обучение или самостоятелна подготовка в получила акредитация от НАОА докторска програма на висше училище или научна организация. Подготовката е възможна и в дистанционна форма на обучение.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 7. (1) Приемането на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи по чл. 3, ал. 2.
(2) Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка предлагат за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, и библиография.
(3) Зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати, съответно на кандидатите с одобрени проекти по ал. 2, се извършва с решение на факултетен, съответно научен съвет на висшето училище или научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 8. (1) Обучението на докторантите се осъществява по план при условията и по реда на Закона за висшето образование и правилника на съответното висше училище или научна организация.
(2) Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната и дистанционната – до 4 години.
(3) По изключение, регламентирано в правилниците на съответното висше училище или научна организация, срокът може да бъде удължаван, но не повече от една година.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Научното жури за защита на дисертационен труд е в състав от пет лица, като най-малко трима са външни за висшето училище или научната организация. Най-малко един от членовете на журито трябва да бъде професор.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 10. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии, една от които на външно лице, и три становища. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка.
(2) (Обявена за противоконституционна в частта относно израза “и английски” с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Рецензиите и становищата се изготвят в срок до три месеца от определянето на журито и се публикуват заедно с автореферата на дисертацията на интернет страницата на висшето училище или на научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 11. (1) В едномесечен срок след публикуването на рецензиите и становищата журито провежда открито заседание за защита на дисертацията.
(2) За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Образователната и научна степен “доктор” се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 12. (Обявен за противоконституционен с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., нов – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Научната степен “доктор на науките” се придобива от лице с образователна и научна степен “доктор”.
(2) За придобиване на научната степен “доктор на науките” лицето по ал. 1 трябва да защити дисертационен труд при условията и по реда на този закон.
(3) Дисертационният труд по ал. 2 трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката.
(4) Дисертационният труд по ал. 2 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.
(5) Дисертационният труд и авторефератът се предлагат от кандидата за обсъждане в съответната катедра, департамент или институт.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 13. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Защитата на дисертационния труд за придобиване на научната степен “доктор на науките” се осъществява публично пред жури от седем хабилитирани лица, най-малко трима от които професори. Най-малко четирима от членовете на научното жури са външни лица за съответното висше училище или научна организация.
(2) За защитата се прилагат съответно разпоредбите на чл. 10 и 11. Трима от членовете на журито изготвят рецензии, останалите – становища. Две от рецензиите са от професори и най-малко една рецензия – от външно за висшето училище или научната организация лице.
(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко четири положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Научната степен “доктор на науките” се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Образователната и научна степен “доктор” и научната степен “доктор на науките” се удостоверяват с диплома, издадена от съответното висше училище или научна организация по единен образец, утвърден от министъра на образованието и науката, която се изпраща в тридневен срок на Министерството на образованието и науката за регистриране.
(2) Дипломата по ал. 1 се издава на български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) При равни други условия лицата, придобили научна степен “доктор на науките”, ползват предимство при заемане на академичните длъжности по този закон.
(2) За образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа, на лицата се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер, определен от Министерския съвет.

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г.)

Раздел I.
Общи положения

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Академичните длъжности се откриват във висши училища и в научни организации при условията и по реда, определени със закона и с техните правилници. С правилниците на висшите училища и научните организации могат да бъдат определени и допълнителни изисквания за заемане на академичните длъжности “доцент” и “професор”, отразяващи спецификата на отделните професионални направления.
(2) (Обявена за противоконституционна с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Академична длъжност се заема по трудово правоотношение.
(3) Преминаването от академична длъжност на същата или на съответна академична длъжност в друго висше училище или научна организация, включително и от други европейски държави, може да се извършва и без конкурс и избор по решение на приемащото висше училище или научна организация и при условия и по ред, определени с правилниците им.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Във висшите училища и факултети по изкуства и спорт за заемането на академични длъжности може да се кандидатства със специфични за съответната област художественотворчески и спортни постижения.
(5) При прекратяване на трудовия договор не по вина на хабилитираното лице се запазват всички лични права, произтичащи от съответната академична длъжност.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 16. Лицата, заемащи академичните длъжности, подлежат на периодично атестиране не по-рядко от един път на 5 години.

Раздел II.
Условия и ред за заемане на академичните длъжности “асистент” и “главен асистент” (Загл. изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Висшите училища и научните организации назначават лица на длъжност “асистент” на срочен трудов договор.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Академичната длъжност “главен асистент” се заема само от лице с придобита образователна и научна степен “доктор” в съответната научна област.
(2) (Обявена за противоконституционна с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г.) В медицинските университети или факултети и университетските болници, във висшите училища по изкуства и спорт или факултети, във военните висши училища, както и във висшите училища на Министерството на вътрешните работи длъжността “главен асистент” може да се заема от лица без придобита научна степен “доктор”, когато това е предвидено в правилника на съответното висше училище.
(3) Академичната длъжност “главен асистент” се заема въз основа на конкурс и избор.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 19. Кандидатите за участие в конкурса подават молба за допускане и следните документи:
1. автобиография;
2. диплом за образователната и научна степен “доктор”;
3. медицинско свидетелство;
4. свидетелство за съдимост;
5. удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
6. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 20. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Конкурсът се провежда от петчленно научно жури. Най-малко двама от членовете на журито са външни за съответното висше училище или научна организация.
(2) Журито се определя не по-късно от два месеца след обявлението в “Държавен вестник”.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 21. (1) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания и на изискванията на висшето училище или научната организация.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Всички кандидати се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок 14 дни след определяне на журито, като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа.
(3) Конкурсният изпит се провежда не по-късно от един месец от изпращане на съобщението по ал. 2.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 22. (1) Всеки член на журито оценява кандидатите поотделно.
(2) Председателят на журито представя обобщен доклад-заключение за резултатите от конкурса не по-късно от 7 дни след провеждането му до факултетния, съответно научния съвет на висшето училище или научната организация, с предложение за провеждане на избор.
(3) При повече от един кандидат, издържал конкурса, журито прави мотивирано предложение за избор в доклада си до съответния съвет.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 23. (1) Факултетният, съответно научният съвет провежда избора не по-късно от 14 дни след предложението на журито.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Кандидатите, които са се явили на конкурса, се уведомяват писмено за резултата от конкурса и избора в срок до 14 дни след заседанието на факултетния, съответно на научния съвет.
(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Избраните кандидати се назначават от ръководителя на висшето училище или научната организация до един месец от съобщението за избирането им.

Раздел III.
Условия и ред за заемане на академичната длъжност “доцент” (Загл. изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Кандидатите за заемане на академичната длъжност “доцент” трябва да отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен “доктор”;
2. не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност “асистент”, “главен асистент”, или
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор” и за придобиването на научната степен “доктор на науките”.
(2) Академичната длъжност “доцент” се заема въз основа на конкурс и избор.
(3) Конкурс за заемането на академичната длъжност “доцент” се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска или изследователска натовареност съгласно съответния правилник на висшето училище или научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 25. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Конкурсът се провежда от седемчленно научно жури. Най-малко трима от членовете на журито са външни за съответното висше училище или научна организация и най-малко трима са професори.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 26. (1) (Обявена за противоконституционна с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г.) Кандидатите представят документи и трудове, изследвания и творчески постижения след защита на докторска дисертация, както и авторска справка на научните приноси на трудовете и цитиранията. Разглеждат се само публикации в специализирани научни издания.
(2) В 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи научното жури определя двама рецензенти, от които поне единият е професор. Останалите членове на журито изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 27. (1) (Обявена за противоконституционна в частта относно израза “и английски” с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на интернет страницата на съответното висше училище или на научната организация се публикуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им след защита на докторска дисертация, както и рецензиите и становищата на членовете на журито.
(2) Научното жури провежда конкурса в срок до 6 месеца от обявлението в “Държавен вестник”.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност “доцент” според изпълнението на условията по чл. 24, ал. 1.
(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) При равни условия по чл. 24, ал. 1 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – разработване на лекционни курсове; нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната организация;
б) публикувани учебни материали – ръководства, сборници и други, разработени от кандидата, или съавторство в издаден учебник или публикуван електронен учебник;
в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски и художественотворчески проекти;
2. свързани с научноизследователската дейност:
а) участие в научноизследователски проекти; участия с доклади на международни и национални научни форуми; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област;
б) научни и научно-приложни разработки;
в) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации;
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания;
3. свързани с художественотворческата дейност:
а) участие в проекти; членство в творческа организация; художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признат форум;
б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.
(5) (Предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) При научните специалности в областта на изкуствата вместо научноизследователската дейност може да се оценява художественотворческата дейност.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 27а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Журито класира кандидатите с явно гласуване и ги предлага за избор от факултетния/научния съвет. Предложението до съвета се изготвя от председателя на научното жури и се подписва от всички членове в 7-дневен срок.
(2) Факултетният, съответно научният съвет взема решение за избор на “доцент” по предложение на научното жури. Изборът се провежда при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация, не по-късно от един месец след получаване на предложението.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 28. Избраният доцент изнася публична академична лекция пред академичната общност в съответното висше училище или научна организация.

Раздел IV.
Условия и ред за заемане на академичната длъжност “професор” (Загл. изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност “професор” трябва да отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователната и научна степен “доктор”;
2. да са заемали академичната длъжност “доцент” в същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет години:
а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
б) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, на научната степен “доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност “доцент”;
4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научно-приложни разработки или художественотворчески постижения, които се оценяват по съвкупност.
(2) Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност “доцент”, те трябва да представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или съответни на тях доказателства за художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор” и научната степен “доктор на науките”.
(3) Академичната длъжност “професор” се заема въз основа на конкурс и избор.
(4) Конкурс за заемането на академичната длъжност “професор” се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска или изследователска натовареност съгласно правилника на висшето училище или научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 29а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Научното жури е в състав от седем членове – най-малко четирима от тях са професори и най-малко трима са външни лица. Изготвят се три рецензии и четири становища.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 29б. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност “професор” според изпълнението на условията по чл. 29.
(2) При равни условия по чл. 29 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – споделяне на опита в преподаването и курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа среда извън съответното висше училище или научна организация; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език;
б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от кандидата лекционни курсове;
в) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация;
2. свързани с научноизследователската дейност:
а) ръководство на научноизследователски проекти; създаване на научна група от преподаватели; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област; участия с доклади в международни и национални научни форуми; авторитетни отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети;
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации;
в) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания;
3. свързани с художественотворческата дейност:
а) членство в творческа организация; създадена творческа школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; художествено-творчески изяви, включително творчески изяви на международно признати форуми;
б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.
(3) При научните специалности в областта на изкуствата научноизследователската дейност може да се замести с художественотворческа дейност.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 29в. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) За неуредените въпроси относно реда за заемане на академичната длъжност “професор” се прилагат съответно разпоредбите на раздел ІІІ.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 30. (1) (Обявена за противоконституционна с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката осъществява контрол върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Контролът се осъществява чрез проверки по собствена инициатива или по сигнал на заинтересована страна.
(3) Сигналът по ал. 2 трябва да съдържа името и адреса на подателя, описание на нарушенията по провежданата процедура, както и посочване на доказателствата, които ги подкрепят. Срокът за подаване на сигнала за участници в процедурата е три дни от узнаване на обстоятелството, а за трети лица – 7 дни от публикуване на информацията в “Държавен вестник”, съответно на интернет страницата на висшето училище и научната организация.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката назначава проверка и се произнася в 14-дневен срок от получаване на сигнала.
(5) При проверката се проверява цялата процедура, независимо от посоченото в сигнала. Проверката завършва с констатации за редовността на всеки отделен етап на процедурата.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката може да изисква информация и документи от висшите училища или научните организации във връзка с контролираните процедури.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В случай на констатирано нарушение министърът на образованието и науката или оправомощен от него заместник-министър има право да спре защитата на дисертацията, съответно конкурса или избора на главен асистент, доцент и професор. В заповедта за спиране се определя срок за отстраняване на нарушението и се съобщава на висшето училище или на научната организация.
(3) Спирането е еднократно и за срок до един месец.
(4) Висшето училище или научната организация са длъжни да отстранят констатираните нарушения и да представят доказателства за това в срока по ал. 2.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Процедурите за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност се възобновяват със заповед на министъра на образованието и науката или на оправомощен от него заместник-министър, ако нарушенията са отстранени.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Когато министърът не издаде заповед за възобновяване след изтичане на едномесечния срок от спирането, процедурата може да се възобнови от ректора на висшето училище, съответно ръководителя на научната организация. При несъгласие министърът може да предложи отнемане на акредитация пред НАОА.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 32. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Всички актове на органите на висшето училище или на научната организация във връзка с придобиването на научна степен или за заемането на академичните длъжности по този закон могат да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Обжалването на актовете по ал. 1 не спира изпълнението им.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 33. (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 34. (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 35. (1) Освобождава се от академична длъжност лице:
1. когато бъде установено, че трудовете или значителни части от тях, въз основа на които е придобита научна степен или е заета академична длъжност, са написани или създадени от другиго;
2. (обявена за противоконституционна с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) което в качеството си на член на жури или на факултетен/научен съвет е дало становище в резултат на извършено от него престъпление, установено с влязла в сила присъда;
3. което е получило отрицателна оценка при две последователни атестации.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 се отнема и придобитата научна степен.
(3) Отнемането на научна степен и освобождаването от длъжност се извършва от ректора на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация, по предложение на факултетния/научния съвет.
(4) (Обявено за противоконституционно изречение второ с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
(5) (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 36. (1) Освобождаването от академична длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 и отнемането на научна степен по чл. 35, ал. 2 се отразяват при атестирането на висшето училище или научната организация, провели съответната процедура, както и при атестирането на членовете на съответното жури, заемащи академични длъжности.
(2) При външните членове на журито освобождаването от академична длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 и отнемането на научна степен по чл. 35, ал. 2 се отразяват и при атестирането на висшето училище или научната организация, към които принадлежат.
(3) Всички лични права на лицето, произтичащи от научната степен и академичната длъжност, се смятат за отменени.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. “висши училища и научни организации” включват всички висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, научни организации, университетски болници, институти и други, получили акредитация от НАОА;
2. “докторска програма” е акредитирана програма на висше училище или научна организация в област на висшето образование за провеждане на обучение на докторанти;
3. (нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) “частен интерес” е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за член на жури или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение;
4. (нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) “облага” е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност (включително академична длъжност), дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие;
5. (нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) “свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до втора степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
6. (нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) “първично звено” е катедра във факултет на висше училище или съответна на нея структура в научна организация.

§ 2. (Обявен за противоконституционен с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г.) В съответния правилник на висшето училище или научна организация може да се предвиди и по-голям нечетен брой на членове на научното жури при запазване на законоустановените съотношения.

§ 3. (Обявен за противоконституционен с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г.) (1) Самостоятелните колежи не могат да провеждат процедури за заемане на академични длъжности.
(2) Процедурите за заемане на академични длъжности по ал. 1 се провеждат от висше училище или научна организация, които извършват обучение в същата област на висшето образование, въз основа на сключен договор със съответния самостоятелен колеж.

§ 4. (1) Всички обявления в интернет страница по този закон съдържат и дата на публикуване. Датата трябва да съвпада с датата на публикуване в “Държавен вестник”. Когато информацията се публикува само в интернет страница, за достоверността на съдържанието и датата се съставя протокол, подписан от председателя на научното жури, съответно от факултетния или научния съвет и от поне един кандидат в процедурата.
(2) При провеждане на процедури по този закон, съдържащи класифицирана информация, заседанията на съответните органи са закрити и се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 5. (1) Законът за научните степени и научните звания (обн., ДВ, бр. 36 от 1972 г.; изм., бр. 43 от 1975 г., бр. 12 от 1977 г., бр. 61 от 1981 г., бр. 94 от 1986 г., бр. 10 от 1990 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 28 от 1996 г. и бр. 54 от 2000 г.) се отменя.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Всички права на лицата, като заплащане, предимство при участие в конкурси и други, свързани с научните степени и научните звания, придобити при условията и по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват.
(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Трудовите правоотношения на лицата по ал. 2, които към влизането в сила на този закон заемат научно-преподавателска или научна длъжност и притежават научна степен, получена съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват на следните академични длъжности:
1. за “асистент”, “старши асистент” и “главен асистент”, съответно “научен сътрудник” I, II и III степен – на академичната длъжност “главен асистент”;
2. за “доцент”, съответно “старши научен сътрудник II степен” – на академичната длъжност “доцент”;
3. за “професор”, съответно “старши научен сътрудник I степен” – на академичната длъжност “професор”.
(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Трудовите правоотношения на лицата по ал. 2, които към влизането в сила на този закон заемат научно-преподавателска или научна длъжност, но не притежават научна степен, получена съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се запазват на следните академични длъжности:
1. за “асистент”, съответно “научен сътрудник” III степен – на академичната длъжност “асистент”;
2. за “старши асистент” и “главен асистент”, съответно “научен сътрудник” II и I степен – на академичната длъжност “главен асистент”;
3. за “доцент”, съответно “старши научен сътрудник II степен” – на академичната длъжност “доцент”;
4. за “професор”, съответно “старши научен сътрудник I степен” – на академичната длъжност “професор”.
(5) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Лицата по ал. 4, т. 2 се преназначават на академичната длъжност “асистент”, ако в срок до 4 години от влизането в сила на този закон не придобият образователна и научна степен “доктор”.
(6) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Лицата, придобили научни степени и звания при условията и по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания, запазват научните си звания и научните степени и след като престанат да заемат научни или академични длъжности.

§ 6. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Висшите училища и научните организации са длъжни да осигурят на лицата, заварени на длъжностите “асистент”, “старши асистент” и “главен асистент”, съответно “научен сътрудник” III, II и I степен, които не притежават образователна и научна степен “доктор”, условия за зачисляване за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в самостоятелна подготовка.

§ 7. (Обявен за противоконституционен с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., нов – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Лицата, придобили научна степен “доктор на науките” при условията и по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания, запазват всички права, произтичащи от придобитата научна степен, и могат да заемат академичните длъжности по този закон и без да притежават образователна и научна степен “доктор”.

§ 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Закрива се Висшата атестационна комисия на 31 март 2011 г. Специализираните научни съвети продължават дейността си до 28 февруари 2011 г., като за този срок се удължават изтеклите им мандати.
(2) Активите, пасивите и архивът на Висшата атестационна комисия преминават към Министерството на образованието, младежта и науката.
(3) Министерският съвет в срока по ал. 1 определя ликвидационна комисия.
(4) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата Висша атестационна комисия в срок три месеца от определянето й.
(5) Разходите по ликвидацията са за сметка на утвърдените средства на закритата Висша атестационна комисия по бюджета й, както и по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката.
(6) Правоотношенията с председателя, заместник-председателя и научния секретар, както и с членовете на Президиума и на научните комисии на закритата Висша атестационна комисия се прекратяват от министър-председателя, а трудовите правоотношения с останалите служители от администрацията на Висшата атестационна комисия – от министъра на образованието, младежта и науката.

§ 9. (1) Откритите и неприключили към влизането в сила на закона процедури пред Висшата атестационна комисия се довършват при досегашните условия и ред в срока по § 8, ал. 1. За открити процедури се смятат тези, по които има избрани рецензенти или е платена такса.
(2) (Обявена за противоконституционна в частта относно израза “единните държавни изисквания по смисъла на чл. 1, ал. 3” с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В двумесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема правилник за неговото прилагане.

§ 9а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Откритите до влизането в сила на § 9, ал. 1 и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за заемане на академичната длъжност “асистент”, в които участват кандидати с образователната и научна степен “доктор”, се довършват по досегашния ред.
(2) Когато в процедурите по ал. 1 не участват кандидати с образователната и научна степен “доктор”, те могат да бъдат прекратени след решение на Академичния съвет.
(3) Откритите до влизането в сила на § 9, ал. 1 и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за заемане на академичната длъжност “главен асистент”, в случаите когато в тях не участват кандидати с образователната и научна степен “доктор”, се прекратяват.
(4) Конкурсите за доцент, старши научен сътрудник II степен, професор и старши научен сътрудник I степен, обявени по реда на отменения Закон за научните степени и звания, извън случаите по § 9, ал. 1, се довършват по реда на този закон без публикуване на ново обявление в “Държавен вестник”, като кандидатите допълват подадените от тях документи съгласно изискванията на този закон.

§ 10. (Обявен за противоконституционен с РКС № 11 от 2010 г. – ДВ, бр. 81 от 2010 г.) В едномесечен срок от влизането в сила на правилника за прилагане на закона висшите училища и научните организации изготвят и приемат правилници за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. Правилникът се приема от Академичния съвет на висшето училище или от съответния ръководен орган на научната организация.

§ 11. (Отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

§ 12. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 42, 74 и 99 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 48:
а) в ал. 1, т. 2 думите “старши асистент” се заличават;
б) алинея 3 се изменя така:
“(3) Академичните длъжности “асистент”, “главен асистент”, “доцент” и “професор” се заемат при условията и по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България и на правилниците на висшите училища.”
2. Член 49 се отменя.
3. В чл. 50, ал. 2 думата “три” се заменя с “два”.
4. В чл. 77, ал. 3 думата “две” се заменя с “едно”.
5. В чл. 87, ал. 4 думите “както и с участието в научни комисии и в Президиума на Висшата атестационна комисия” се заличават.
6. Навсякъде думите “Закона за научните степени и научните звания” се заменят със “Закона за развитието на академичния състав в Република България”.

§ 13. В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.) в чл. 20 думите “Закона за научните степени и научните звания” се заменят със “Закона за развитието на академичния състав в Република България”.

§ 14. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88, 113 и 114 от 1999 г., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г. и бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г.) в чл. 80, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя “които са специалисти в областта на медицината, биологията, химията и физиката и другите немедицински специалности”.

§ 15. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.
————————-
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 15 април 2010 г. и на 13 май 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г.)

§ 59. (1) В срок до един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет изменя и допълва правилника по § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила на изменението и допълнението на правилника по ал. 1 висшите училища и научните организации привеждат своите правилници в съответствие с изискванията на този закон и правилника за неговото прилагане.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

(ОБН. – ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 7. В Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38 от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) навсякъде думите “министърът на образованието, младежта и науката”, “министъра на образованието, младежта и науката” и “Министерството на образованието, младежта и науката” се заменят съответно с “министърът на образованието и науката”, “министъра на образованието и науката” и “Министерството на образованието и науката”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Правилник за прилагането на закона за развитието на академичния състав в Република България

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.
Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) С правилника се урежда прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Оценяването на дисертационните трудове за придобиване на научни степени и на кандидатите за заемане на академичните длъжности “главен асистент”, “доцент” и “професор” се извършва от научни журита. За всяка конкретна процедура съставът на научното жури се утвърждава от факултетния съвет, съответно от научния съвет, по предложение на първичното звено.
(2) Ректорът, съответно ръководителят на научната организация, определя със заповед състава на научното жури, утвърден по реда на ал. 1.
(3) За членове на научното жури се избират български граждани – хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност – и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема на дисертационния труд има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за съответното висше училище или научна организация. При избор на научно жури се определя и един резервен член от всяка обособена група.
(4) За членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ с кандидат за придобиване на научна степен или заемане на академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито.
(5) Не се провеждат заседания на журито в намален състав.
(6) На своето първо заседание научното жури по ал. 1 избира един от членовете си за председател и определя от състава си рецензенти.
(7) Решенията на журито се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(8) Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката поддържа електронна база данни за защитените дисертационни трудове и списък на хабилитираните лица в Република България.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Висшите училища и научните организации изпращат в Националния център за информация и документация по един екземпляр от защитените дисертационни трудове и авторефератите към тях на хартиен и електронен носител, информация за издадените дипломи за придобита образователна и научна степен “доктор” и научна степен “доктор на науките”, както и за избраните на академични длъжности лица в срок до 14 дни след датата на издаването на дипломата, съответно датата на избора.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР НА НАУКИТЕ” (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)

Раздел I.
Прием и обучение на докторанти

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 4. (1) За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър”.
(2) Обучението за придобиване на образователната и научна степен “доктор” се осъществява в редовна, в задочна, в самостоятелна или в дистанционна форма на обучение.
(3) Обучението в докторантура се извършва по акредитирани от НАОА докторски програми по научни специалности.
(4) Обучението в докторантура се извършва в първично звено на висше училище или научна организация, където има поне едно хабилитирано лице от съответната научна област.
(5) Националната агенция за оценяване и акредитация акредитира програми за обучение на докторанти в едно или няколко от професионалните направления в деветте области на висшето образование, определени в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.).

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 5. (1) Приемът в редовна или задочна докторантура се извършва с конкурс, който се провежда не по-рано от един месец след изтичането на срока за подаване на документи по чл. 3, ал. 2 ЗРАСРБ.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страниците на висшето училище или научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 6. (1) Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия, включваща ръководителя на приемащото структурно звено, ръководителя на първичното звено и преподавател в докторската програма, назначена със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация.
(2) Комисията по ал. 1 разглежда документите на кандидатите за съответствие с изискванията за допустимост на ЗРАСРБ, на този правилник и на съответния правилник на висшето училище или научната организация, като взема решение за допускане в 20-дневен срок след изтичането на срока за подаване на документи.
(3) Ръководителят на приемащото структурно звено уведомява писмено кандидатите за резултатите от допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за недопускането им.
(4) Допуснатите кандидати се уведомяват за датата на изпитите, като уведомлението съдържа и списък на въпросите за изпита по специалността. Уведомлението по ал. 3 се изпраща най-късно един месец преди датата на първия изпит.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 7. (1) Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен срок от датата на уведомяването да направят възражение до ръководителя на приемащото структурно звено.
(2) Ръководителят на приемащото структурно звено възлага на нова комисия от трима души – хабилитирани лица, да се произнесе по възражението. Въз основа на доклада на комисията ръководителят взема окончателно решение в 10-дневен срок от получаване на възражението.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 9. (1) Конкурсът включва изпит по специалността и по чужд език, избран от кандидата. Кандидатите за докторанти по чужд език и чужда литература полагат изпит по чужд език, различен от изпита по специалността.
(2) Изпитите се провеждат по ред, предвиден в правилника на съответното висше училище или научна организация.
(3) Факултетният, съответно научният съвет на висшето училище или научната организация взема решение за зачисляване на успешно издържалите конкурса кандидати. В решението се посочва и научният ръководител на докторанта, който се избира по предложение на съвета на първичното звено. За научен ръководител се избира хабилитирано лице или лице, притежаващо степента “доктор”, с доказани научни постижения или практически опит.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 10. (1) Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, се извършва без изпит през цялата академична година.
(2) Кандидатът подава в първичното звено проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, както и библиография.
(3) Представената част от дисертационния труд се обсъжда от съвета на първичното звено в присъствието на кандидата. Ако съветът на първичното звено одобри работата на кандидата, ръководителят на първичното звено прави предложение до ръководителя на приемащото структурно звено за темата на дисертацията, научната област и индивидуалния учебен план за работа на докторанта.
(4) Въз основа на предложението по ал. 3 факултетният, съответно научният съвет в рамките на заседанието взема решение за зачисляване на докторанта, като утвърждава темата на дисертационния труд и индивидуалния учебен план на докторанта.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 11. Въз основа на решението на факултетния или научния съвет по чл. 9, ал. 3 и чл. 10, ал. 4 ректорът на висшето училище или ръководителят на научната организация издава заповед за зачисляване на докторанта. В заповедта се посочват: формата на докторантурата; първичното звено, в което се организира обучението; срокът на обучение; темата на дисертационния труд; научната област или научните области, а в случаите по чл. 9, ал. 3 – и научният ръководител.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 12. Лица, завършили чуждестранни висши училища, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.), при условията и по реда, предвидени в този правилник и в съответния правилник на висшето училище или научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Лица, които не са български граждани и не са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура:
1. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
3. при условията на чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование.
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2 се приемат при условията и по реда, определени в съответната спогодба или в акта на Министерския съвет, съгласувано със съответните висши училища или научни организации.
(3) Лицата по ал. 1, т. 3 се приемат при условията и по реда, определени в съответните правилници на висшите училища и на научните организации.
(4) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват за докторанти и при условията и по реда за приемане на българските граждани, ако:
1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
2. имат статут на бежанци;
3. са от българска народност.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 13а. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Кандидатите за докторанти по чл. 13, ал. 1 подават следните документи:
1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, степента на владеене на чужди езици, както и висшето училище или научната организация, в която желаят да се обучават;
2. копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен;
3. медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
4. списък на публикациите, ако има такива;
5. копие от документите за гражданство;
6. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
7. две снимки.
(2) Документите по ал. 1, т. 2 и 3 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 подават документите по ал. 1 в Министерството на образованието и науката.
(4) Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 подават документите по ал. 1 в избрано от тях висше училище или научна организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 13б. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Висшите училища и научните организации изпращат в Министерството на образованието и науката документите на одобрените от тях кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 3 – граждани на държави, за които се изисква издаване на виза за дългосрочно пребиваване в Република България, както и информация относно:
1. лични данни на кандидата – имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на раждане, гражданство;
2. наименование на научната специалност, образователна и научна степен, форма и срок на обучение;
3. информация за езиковата и специализираната подготовка – степен на владеене на български език, наименование на основното звено, в което ще се проведе подготовката, продължителност на обучението;
4. годишна такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка;
5. номер на банковата сметка на висшето училище или научната организация, по която следва да бъде преведена таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., доп. – ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на кандидатите за обучение в Република България и писмено уведомява за това Министерството на външните работи и дирекция “Миграция” на Министерството на вътрешните работи. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.
(3) Лицата, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование, заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид “D” и са пристигнали в Република България.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 13в. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Ректорът на висшето училище или ръководителят на научната организация издава заповед за зачисляване на одобрените кандидати за докторанти по чл. 13, ал. 1.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Висшето училище или научната организация писмено уведомява Министерството на образованието и науката за записаните докторанти по ал. 1.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 14. (1) Обучението на докторантите включва следните дейности:
1. научноизследователска (художественотворческа) дейност;
2. посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво);
3. преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални и/или международни);
4. изпити за докторски минимум;
5. защита на докторска дисертация.
(2) Разпределението по видове дейности за срока на обучението се извършва на базата на стандарт, утвърден от висшето училище или научната организация, при спазване на задължителни изисквания, утвърдени в съответните правилници на висшето училище или научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 15. (1) Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план.
(2) Учебният план се изготвя от докторантите и научните им ръководители и се обсъжда и утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.
(3) Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план съдържа:
1. темата на дисертационния труд;
2. разпределението на всички дейности по години;
3. изпитите и сроковете за полагането им;
4. посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове, семинари, конференции и други публични научни изяви;
5. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд.
(4) Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на защитата. Промяната се извършва със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация въз основа на решение на факултетния, съответно научния съвет по предложение на съвета на първичното звено.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 16. Докторантите полагат изпитите по индивидуалния учебен план пред назначени от ръководителя на приемащото структурно звено комисии в състав от най-малко 3 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 17. (1) Докторантите се атестират от факултетния, съответно научния съвет в края на всяка академична година.
(2) Докторантите представят пред съвета на първичното звено отчет за извършваните дейности, който съдържа научна част (докладване на получените резултати) и отчет за изпълнението на индивидуалния план.
(3) Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторантите пред съвета на първичното звено.
(4) Научният ръководител предлага съвместно с докторантите конкретизация на индивидуалния учебен план на докторанта през следващата година.
(5) Съветът на първичното звено приема:
1. становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на докторанта;
2. предложение за атестация на докторантите;
3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година;
4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при необходимост препоръчва конкретизация на темата или смяна на научния ръководител.
(6) Предложението по ал. 5, т. 2 и 3 се утвърждава от факултетния, съответно научния съвет.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 18. (1) Освен отчитането по реда на чл. 17 редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие, като представят пред ръководителя на приемащото структурно звено доклад за изпълнението на индивидуалния им учебен план, към който се прилагат:
1. отчет за работата, извършена по дисертационния труд или докторския минимум, заверен от научния ръководител и потвърден с доказателствен материал;
2. отчет за преподавателската работа, заверен от ръководителя на приемащото структурно звено.
(2) Въз основа на отчетите по ал. 1 ръководителят на приемащото структурно звено представя доклад до ректора на висшето училище или до ръководителя на научната организация за изпълнението на задължителните изисквания по чл. 14, ал. 2 от редовните докторанти.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 19. В правилниците на висшите училища и научните организации може да се определят допълнителни условия и ред за приема и обучението на докторанти в тях.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 20. Докторантите имат право да прекъсват обучението си и да го продължават при условия и по ред, определени с правилниците на висшите училища и научните организации.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на образованието и науката ежегодно обявява и провежда конкурси за изпращане на докторанти – български граждани, за обучение в докторантура в чужбина при условия, посочени в междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен, и при определени от него допълнителни изисквания.
(2) За обучение по ал. 1 могат да кандидатстват лица, зачислени в редовна докторантура в български висши училища или научни организации.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Министерството на образованието и науката уведомява съответното висше училище или научна организация за докторантите, които продължават обучението си по реда на ал. 1.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 22. (1) Висшето училище или научната организация предоставя материалната база и поема разходите по зачисляване, обучение и защита на дисертационните трудове на докторантите в редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата, в съответствие с диференцираните нормативи за обучение на докторанти, определени от Министерския съвет.
(2) Организации, които са заинтересувани от резултатите на съответния дисертационен труд, могат да предоставят на докторантите материална база и средства, необходими за подпомагане на разработването му.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 23. (1) Средствата за финансовото и материалното осигуряване на разработваните дисертационни трудове се утвърждават ежегодно от ректора на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация, по видове разходи – разходи за издръжка на обучението и социално-битови разходи.
(2) Финансирането на експерименталната работа за всеки дисертационен труд се извършва по отделни годишни план-сметки, утвърдени от ректора на висшето училище, съответно от ръководителя на научната организация.
Раздел II.
Условия и ред за придобиване на образователна и научна степен “доктор” (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Образователната и научна степен “доктор” се присъжда на лица, които притежават образователно-квалификационната степен “магистър”, след обучение в докторантура и успешна защита на дисертационен труд при условията и по реда на ЗРАСРБ, на този правилник и на съответния правилник на висшето училище или на научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) За да се яви на защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, докторантът трябва да е изпълнил следните изисквания:
1. да е отчислен с право на защита;
2. да е подготвил дисертационен труд, който отразява резултатите от неговите изследвания.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 26. (1) Докторантът придобива право на защита на дисертационния труд след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план.
(2) Право на защита се придобива с решение на факултетния, съответно научния съвет по предложение на съвета на първичното звено.
(3) Докторантите, придобили право на защита, се отчисляват със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 27. (1) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Дисертационният труд трябва да съдържа научни или научноприложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни изследвания.
(2) (Предишен текст на чл. 27 – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Дисертационният труд трябва да бъде представен във вид и обем, съответстващи на специфичните изисквания на първичното звено. Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница; съдържание, увод; изложение; заключение – резюме на получените резултати с декларация за оригиналност; библиография.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 28. (1) Докторантът представя дисертацията си на научния ръководител, който преценява готовността за защита. При положителна оценка на готовността на докторанта за защита на дисертационния труд научният ръководител предлага на съвета на първичното звено откриване на процедура за предварително обсъждане.
(2) Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред съвета на първичното звено.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) При провеждане на процедурата по чл. 28, ал. 2 се обсъжда дисертацията, представена от докторанта, и се взема решение от съвета на първичното звено за готовността за защита пред научно жури.
(2) При положително решение за готовността за защита съветът на първичното звено обсъжда и прави предложение за състава на научното жури. Научният ръководител и докторантът задължително участват в обсъждането на състава на научното жури и могат да дават свои предложения за членове.
(3) Ръководителят на първичното звено представя доклад до ръководителя на приемащото структурно звено за взетите решения по ал. 1 и 2.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 30. (1) След положително решение за готовността за защита на съвета на първичното звено кандидатът подава документи за защита на дисертацията по ред, определен в съответния правилник на висшето училище или на научната организация.
(2) Въз основа на предложението на първичното звено факултетният, съответно научният съвет в срок не по-късно от един месец след предложението на първичното звено определя научното жури и прави предложение до ректора на висшето училище или до ръководителя на научната организация за утвърждаване на състава му, както и за дата на защитата.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) В 7-дневен срок от предложението на факултетния, съответно научния, съвет по ал. 2 ректорът на висшето училище или ръководителят на научната организация със заповед утвърждава научното жури, с която се определя и датата на защитата.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Научното жури е в състав пет хабилитирани лица в съответната научна област или научни области по темата на дисертацията. Най-малко един от членовете на журито е професор. Най-малко трима от членовете на журито са външни за висшето училище или научната организация. Научният ръководител е член на журито, ако е хабилитирано лице.
(2) За председател на научното жури се определя вътрешен член – лице, заемащо академична длъжност от състава на висшето училище или научната организация, провеждаща защитата.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 32. (1) Членовете на журито изготвят две рецензии и три становища. Една от рецензиите задължително се изготвя от външен за съответното висше училище или научна организация член на журито. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в първичното звено до 3 месеца от избора на научното жури.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на висшето училище или на научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 33. (1) Научното жури провежда открито заседание за защитата на дисертационния труд в едномесечен срок след публикуването на автореферата, рецензиите и становищата.
(2) На откритото заседание по ал. 1:
1. председателят на научното жури представя докторанта;
2. докторантът прави кратко изложение на основните резултати от дисертационния труд;
3. председателят на научното жури представя рецензиите и становищата на научното жури;
4. членовете на журито и всеки от присъстващите на публичната защита могат да задават въпроси и да правят изказвания;
5. всеки член на научното жури публично обявява своята оценка – положителна или отрицателна;
6. председателят на научното жури обявява резултата от защитата.
(3) За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил на защитата три или повече положителни оценки.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след датата на връщането се обявява нова процедура за защита. Втората процедура за защита е окончателна.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Образователната и научна степен “доктор” се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Образователната и научна степен “доктор” се удостоверява с диплома, която се издава на български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Дипломата по ал. 2 се издава по единен образец, утвърден от министъра на образованието и науката, и се изпраща в МОН за регистриране в тридневен срок след издаването й.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Висшето училище или научната организация изпраща в Националният център за информация и документация в електронен и печатен вариант информация за защитените докторски дисертации заедно с копие от тях и авторефератите на дисертациите.
Раздел III.
Условия и ред за придобиване на научната степен “доктор на науките” (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Научната степен “доктор на науките” се присъжда на лица, които притежават образователната и научна степен “доктор”, след успешна защита на дисертационен труд при условията и по реда на ЗРАСРБ, на този правилник и на съответния правилник на висшето училище или на научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) При равни други условия лицата, придобили научна степен “доктор на науките”, ползват предимство при заемане на академичните длъжности.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Дисертационният труд за придобиване на научна степен “доктор на науките” трябва да съдържа теоретични обобщения и решения на големи научни или научноприложни проблеми, които съответстват на съвременните постижения и представляват значителен и оригинален принос в науката.
(2) Дисертационният труд по ал. 1 се подготвя самостоятелно и не може да повтаря буквално темата и значителна част от съдържанието на представения за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 38. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Кандидатът предлага дисертационния труд по чл. 37 и автореферата в първичното звено за обсъждане, което се извършва в негово присъствие. Ако съветът на първичното звено одобри работата на кандидата, ръководителят на първичното звено предлага на факултетния или научния съвет да открие процедура за предварително обсъждане.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 39. (1) Процедурата за предварително обсъждане се провежда пред съвета на първичното звено.
(2) При провеждане на процедурата за предварително обсъждане кандидатът представя дисертацията си и автореферат за обсъждане.
(3) Съветът на първичното звено взема решение за готовността за защита на дисертацията пред научно жури.
(4) След положително решение на съвета на първичното звено кандидатът подава документи за защита на дисертацията по ред, определен в съответния правилник на висшето училище или научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Защитата на дисертационния труд се провежда публично пред научно жури в състав 7 хабилитирани лица. Най-малко трима от членовете са професори. Най-малко четирима от членовете са външни лица за висшето училище или научната организация.
(2) Определянето и утвърждаването на членовете на научното жури, както и определянето на дата за защитата се извършват по реда на чл. 30.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 41. (1) Трима от членовете на научното жури, двама от които са професори, изготвят рецензии. Поне една от рецензиите е на външно за висшето училище или научната организация лице. Останалите членове на научното жури изготвят становища.
(2) Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в първичното звено до 3 месеца след избора на научното жури.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на висшето училище или на научната организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 42. (1) За защита се прилагат съответно разпоредбите на чл. 33, ал. 1 и 2.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) За успешно защитен се счита дисертационният труд, получил най-малко четири положителни оценки, като всеки член от журито публично обявява своята оценка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Неуспешно защитена дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след датата на връщането се обявява нова процедура за защита. Втората процедура за защита е окончателна.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 43. (1) Научната степен “доктор на науките” се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Научната степен “доктор на науките” се удостоверява с диплома по единен образец, утвърден от министъра на образованието и науката, която се издава при условията и по реда на чл. 34, ал. 2 и се изпраща за регистриране в МОН в 3-дневен срок след издаването й.

Глава трета.
ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Раздел I.
Условия и ред за заемане на академичната длъжност “асистент” (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 44. (1) На длъжност “асистент” може да бъде назначен докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд. Назначаването се извършва от ректора на висшето училище или от ръководителя на научната организация по предложение на ръководителя на първичното звено съгласувано с ръководителя на приемащото структурно звено на трудов договор за срок не по-дълъг от две години.
(2) На длъжност “асистент” може да бъде назначено и лице, което не е докторант. Назначаването се извършва от ректора на висшето училище или от ръководителя на научната организация по предложение на ръководителя на първичното звено съгласувано с ръководителя на приемащото структурно звено на трудов договор за срок не по-дълъг от четири години.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) В срока на договора лицето, заемащо длъжността “асистент”, предприема действия за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.
(4) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) След изтичането на срока на договора нов срочен трудов договор със същото лице не може да се сключва.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) След придобиване на образователна и научна степен “доктор” асистентът може да участва в обявен от висшето училище или научната организация конкурс за заемане на академичната длъжност “главен асистент” по реда на ЗРАСРБ, на този правилник и на съответния правилник на висшето училище или научната организация.
Раздел II.
Условия и ред за заемане на академичната длъжност “главен асистент” (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Академичната длъжност “главен асистент” се заема от лица с придобита образователна и научна степен “доктор” в съответната научна област или научни области.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
(3) Академичната длъжност “главен асистент” се заема въз основа на конкурс и избор.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Кандидатите за заемане на академичната длъжност “главен асистент” се оценяват по следните изисквания, ако са приложими за съответната област:
1. учебна работа:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – използване на електронно обучение;
б) работа със студенти и докторанти – съвместна работа със студенти в изследователски и творчески проекти;
2. изследователска и/или творческа работа:
а) изследователска работа – участие в изследователски проекти, завършили с научни разработки;
б) творческа работа – създаване на произведения на изкуството с национално признание; членство в творческа организация;
в) научни публикации – печатни, както и електронни научни публикации, включително в научния електронен архив на съответното висше училище или научна организация;
г) творчески изяви – поне една творческа изява на международно признат форум;
д) работа по учебна програма или курс.
(2) При научните специалности в областта на изкуствата вместо изследователската работа може да се оценява художественотворческата работа.
(3) В правилниците на висшите училища и научните организации може да се предвидят и допълнителни критерии и показатели освен тези по ал. 1.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на висшето училище или научната организация.
(2) Кандидатите за участие в конкурса подават документи в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, по този правилник и по изискванията на висшето училище или научната организация.
(3) Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е не по-кратък от два месеца от обявяването му в “Държавен вестник”.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 48. (1) Кандидатите се допускат до участие в конкурса от комисия, в която се включват ръководителят на приемащото структурно звено, за чиито нужди е конкурсът, и ръководителят на първичното звено, което е направило предложението за конкурса. Председателят и останалите членове на комисията, както и техният общ брой се определят със заповедта на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация за назначаване на комисията.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) За допускането на кандидатите до участие в конкурса комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове. В срок 14 дни след определянето на журито по чл. 49, ал. 1 председателят на комисията писмено уведомява всички кандидати за допускането им до участие в конкурса, като за недопуснатите кандидати се посочват и мотивите за недопускането им.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Допуснатите кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурсния изпит в срока по ал. 2, като им се предоставя и въпросникът за провеждане на конкурсния изпит.
(4) Конкурсният изпит се провежда не по-късно от един месец от изпращането на съобщението по ал. 3.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 49. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Конкурсът се провежда от научно жури в състав пет хабилитирани лица. Най-малко двама от членовете на журито са външни за съответното висше училище или научна организация. За председател на журито се определя вътрешен за висшето училище или научната организация член на журито.
(2) Съставът на научното жури се определя не по-късно от два месеца от обявяването на конкурса в “Държавен вестник”.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Научното жури се определя със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация по предложение на първичното звено и след утвърждаването му от факултетния, съответно научния, съвет.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 50. (1) Всеки член на журито оценява с положителна или отрицателна оценка кандидатите поотделно.
(2) Не по-късно от 7 дни след провеждането на конкурсния изпит председателят на научното жури представя обобщен доклад заключение за резултатите от конкурса до факултетния, съответно научния съвет с предложение за избор, който се подписва от всички членове на журито.
(3) При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение за избор в доклада си до факултетния или научния съвет.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 51. (1) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Изборът на “главен асистент” се провежда от факултетния, съответно научния съвет не по-късно от 14 дни след получаване на предложението на журито.
(2) Изборът се провежда при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация.
(3) В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на конкурсния изпит, се уведомява писмено за резултата от конкурса и избора.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 52. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Избраните кандидати се назначават от ректора на висшето училище или от ръководителя на научната организация до един месец от съобщението за избирането им.
Раздел III.
Условия и ред за заемане на академичната длъжност “доцент” (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 53. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност “доцент” трябва да отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен “доктор”;
2. не по-малко от две години:
а) да са заемали академична длъжност “асистент”, “главен асистент”, или
б) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
в) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
г) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор” и за придобиването на научна степен “доктор на науките”.
(2) В правилника на съответното висше училище или научна организация може да се определят и допълнителни изисквания за заемане на академичната длъжност “доцент”, отразяващи спецификата на отделните професионални направления.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 54. (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 55. (1) Заемането на академичната длъжност “доцент” се осъществява въз основа на конкурс и избор.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Конкурсът се открива, ако може да се осигури съответната преподавателска или изследователска натовареност, предвидени съгласно правилник на висшето училище или научната организация.
(3) Преподавателската натовареност във висшето училище включва аудиторна и извънаудиторна заетост и научноизследователска дейност. Разпределението и съотношението помежду им се определят в съответните правилници на висшето училище.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 56. За обявяването на конкурса, подаването на документи и допускането до участие в конкурса се прилагат съответно разпоредбите на чл. 47 и 48.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Конкурсът се провежда от 7-членно научно жури. Най-малко трима от членовете на журито са външни за съответното висше училище или научна организация и най-малко трима са професори. На своето първо заседание научното жури избира един от членовете си за председател.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Научното жури се определя със заповед на ректора на висшето училище или ръководителя на научната организация по предложение на първичното звено и след утвърждаването му от факултетния, съответно научния, съвет.
(3) За изготвяне на рецензии научното жури в 14-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документите определя от състава си двама рецензенти, поне единият от които е професор. Останалите членове на научното жури изготвят становища. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Членовете на научното жури представят в първичното звено рецензиите и становищата си в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 57а. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност “доцент” според изпълнението на условията по чл. 53.
(2) При равни условия по чл. 53 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – разработване на лекционни курсове; нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната организация;
б) публикувани учебни материали – ръководства, сборници и други, разработени от кандидата, или съавторство в издаден учебник, или публикуван електронен учебник;
в) работа със студенти и докторанти, включително съвместна работа със студенти и докторанти в научноизследователски и художественотворчески проекти;
2. свързани с научноизследователската дейност:
а) участие в научноизследователски проекти; участия с доклади на международни и национални научни форуми; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област;
б) научни и научноприложни разработки;
в) приложени в практиката резултати от научни изследвания, изобретения и рационализации;
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания;
3. свързани с художественотворческата дейност:
а) участие в проекти; членство в творческа организация; художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признат форум;
б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.
(3) При научните специалности в областта на изкуствата вместо научноизследователската дейност може да се оценява художественотворческата дейност.
(4) В правилниците на висшите училища и научните организации могат да се предвидят и допълнителни показатели и критерии освен тези по 2.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Провеждането на конкурса и избора се извършва по реда, предвиден в чл. 27 и 27а ЗРАСРБ и в правилника на висшето училище или научната организация.
(2) В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, допуснати до участие в конкурса, се уведомява писмено за резултата.
(3) Избраният доцент изнася публична академична лекция пред академичната общност в съответното висше училище или научна организация.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 59. Трудовото правоотношение между висшето училище, съответно научната организация, и лицето, спечелило конкурса, възникват от деня на утвърждаване на избора от ректора, съответно ръководителя на научната организация. В едномесечен срок от утвърждаването на избора се сключва трудовият договор.
Раздел IV.
Условия и ред за заемане на академичната длъжност “професор” (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 60. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Кандидатите за заемане на академичната длъжност “професор” трябва да отговарят на следните условия:
1. да са придобили образователна и научна степен “доктор”;
2. да са заемали академичната длъжност “доцент” в същото или в друго висше училище или научна организация не по-малко от две академични години или не по-малко от пет години:
а) да са били преподаватели, включително хонорувани, или членове на научноизследователски екип в същото или в друго висше училище или научна организация, или
б) да са упражнявали художественотворческа дейност, или
в) да са били специалисти от практиката и да имат доказани постижения в своята област;
3. да са представили публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или доказателства за съответни на тях художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, на научната степен “доктор на науките” и за заемане на академичната длъжност “доцент”;
4. да са представили други оригинални научноизследователски трудове, публикации, изобретения и други научни и научноприложни разработки или художественотворчески постижения, които се оценяват по съвкупност.
(2) Ако кандидатите не са заемали академичната длъжност “доцент”, те трябва да представят още един публикуван монографичен труд или равностойни публикации в специализирани научни издания или съответни на тях доказателства за художественотворчески постижения в областта на изкуствата, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен “доктор” и на научната степен “доктор на науките”.
(3) В правилника на съответното висше училище или научна организация могат да се предвидят и други условия.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 61. (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) (1) Научното жури оценява кандидатите за заемане на академичната длъжност “професор” според изпълнението на условията по чл. 60.
(2) При равни условия по чл. 60 научното жури взема предвид и общата оценка, получена от оценяването на тези от следните допълнителни показатели, които са приложими за съответната област:
1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – споделяне на опита в преподаването и курсовете и супервизия и консултиране на колеги; осигуряване на занимания в практическа среда извън съответното висше училище или научна организация; разработване на лекционни курсове; преподаване по специалността на чужд език;
б) издадени учебници или публикувани електронни учебници по разработени от кандидата лекционни курсове;
в) дейност със студенти и докторанти, включително ръководство на докторанти, назначени на преподавателски позиции във висше училище или научна организация;
2. свързани с научноизследователската дейност:
а) ръководство на научноизследователски проекти; създаване на научна група от преподаватели; членство в авторитетна творческа и/или професионална организация в съответната научна област; участия с доклади в международни и национални научни форуми; авторитетни отзиви; създаване на ново направление в науката; създадена научна школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети;
б) приложени в практиката резултати от научни изследвания; изобретения и рационализации;
в) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни издания;
3. свързани с художественотворческата дейност:
а) членство в творческа организация; създадена творческа школа; изнасяне на лекции в чуждестранни университети; художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признати форуми;
б) създаване на произведения на изкуството с международно признание.
(3) При научните специалности в областта на изкуствата научноизследователската дейност може да се замести с художественотворческа дейност.
(4) В правилниците на висшите училища и научните организации може да се предвидят и допълнителни показатели и изисквания освен тези по ал. 1.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 62. (1) Заемането на академичната длъжност “професор” се осъществява въз основа на конкурс и избор, проведени при условията и по реда на глава трета, раздел ІV от ЗРАСРБ.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на правилника:
1. “Първично звено” е катедра във факултет на висше училище или съответна на нея структура в научна организация.
2. “Приемащо структурно звено” е факултет във висше училище или съответстващото му структурно звено в научна организация, в което се приемат и обучават докторанти или се провежда конкурс за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност.
3. (нова – ДВ, бр. 9 от 2012 г.) “Външни членове” са лица, които към датата на утвърждаване на научното жури или най-малко пет години преди тази дата не са упражнявали преподавателска или научна дейност по трудово правоотношение с висшето училище или научната организация.

§ 2. Професионалните направления и научните области по смисъла на правилника се определят съответно на областите на висшето образование и професионалните направления, определени с Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.

§ 3. Съотношението на заемащите академичните длъжности “асистент”, “главен асистент”, “доцент” и “професор” във всяко висше училище или научна организация се урежда в съответния правилник на висшето училище или научна организация.

§ 4. Разпоредбите на правилника се прилагат от висшите военни училища, доколкото не противоречат на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на актовете за тяхното създаване.

§ 5. Материалите по чл. 32, ал. 2 и чл. 41, ал. 3, които съдържат класифицирана информация, не се публикуват на интернет страницата на висшето училище или на научната организация и в тези случаи заседанията на научните журита по чл. 33, ал. 1 са закрити.
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 6. Правилникът се приема на основание § 9, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България.

§ 7. (Отм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)
§ 51. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

(ОБН. – ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)
§ 71. В Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г. и бр. 9 от 2012 г.), навсякъде думите “образованието, младежта и науката” се заменят с “образованието и науката”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)
§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.

Правила за условията и реда за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени във ВУТП