Управление на услуги (УУ)

Специалност УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

Професионално направление 3.7. „Администрация и управление”

Професионална квалификация МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ


uuЗ
ащо да избера тази специалност?

Магистърското обучение по специалността „Управление на услуги” е ориентирано към студенти, завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”със специалност „Мениджмънт и информационни технологии на телекомуникациите и пощите” от професионално направление 3.7 „Администрация и управление”. Тя доразвива и обогатява технитетеоретични иприложни управленски знания в областта на телекомуникационните, пощенските и други услуги, която е специфична, бързо променяща се и с все по-голямо значение за националната икономика.

Кой може да кандидатства?

Кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, могат да кандидатстват за образователно-квалификационна степен „магистър“ във Висше училище по телекомуникации и пощи по специалността„Управление на услугите“.

Кандидатите подават лично документи за кандидатстване във ВУТП. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените специалности.

Форма на обучение –редовно вечерно

Продължителност – 2 години/4 семестъра

Завършилите специалността Управление на услугите“ развиват компетенциииумения за:

  • информационно обслужване в телекомуникационните и пощенски услуги;
  • управление на проекти и разработването на иновационна политика в сферата на телекомуникациите;
  • организирането на електронна търговия и предоставяне на интернет услуги;
  • обработване и интерпретиране на специализирана информация, необходима за решаване на сложни проблеми при предоставяне на телекомуникационни, пощенски и други видове услуги.

Завършилите специалността Управление на услугите“ намират кариерна реализация като:

  • мениджъри в различни направления: ръководители на висши и средни нива в стопански и нестопански организации и дейности;
  • ръководителите на различни звена, аналитични специалисти и специалисти по управление на различните ресурси в организацията и др.;
  • специалисти в сферата на телекомуникационните, пощенските и други видове услуги;
  • изследователи и научни работници в областта на управлението.

Магистърът по „Управление на услуги” притежава необходимата теоретична, методическа и практическа подготовка за продължаване на обучението в образователна и научна степен „Доктор”.