Информационни технологии (ИТ)

Специалност ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Професионална квалификация МАГИСТЪР – ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

itЗащо да избера тази специалност?

Магистърското обучение по специалността „Информационни технологии” е ориентирано към студенти, които искат да развият необходимите компетенции и да придобият квалификация за анализ, интегриране и реализиране на ИКТ услуги и решения.Целта на обучението по специалност „Информационни технологии” е да осигури система от фундаментални знания и да развие технически умения за реализиране на разпределени софтуерни приложения посредством различни технологични платформи. С придобитата квалификация „Магистър по комуникационна и компютърна техника“ всеки студент, завършил специалността „Информационни технологии“, може да се реализира като професионалист при работа с разпределени системи и услуги.

Кой може да кандидатства?

Кандидати, завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, могат да кандидатстват за образователно-квалификационна степен „магистър“ във Висше училище по телекомуникации и пощи по специалност „Информационни технологии“.

Кандидатите подават лично документи за кандидатстване във ВУТП. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените специалности.

Форма на обучение – редовно вечерно

Продължителност – 2 години/4 семестъра

Завършилите специалността „Информационни технологии“ развиват компетенции и умения за:

·                     създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи;

·                     разработване и адаптиране на съвременен приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване;

·                     разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложение;

·                     анализ, проектиране и създаване на компютърни системи заедно със съответната документация;

·                     анализ, проектиране и тестване на разпределени системи за работа в реално време и при висока надеждност;

·                     разработване на прототипи на жизнени ИКТ решения и услуги на основата на задълбочен анализ на потребителските изисквания и с използване на съвременни методи;

·                     демонстриране на задълбочени знания за релевантни теории, методи и техники, използвани за обработка, съхранение и предаване на данни и информационна сигурност.

Завършилите специалността „Информационни технологии“ намират кариерна реализация като:

  •   специалисти по информационни системи и технологии;
  •   разработчици на софтуерни продукти;
  •   специалисти по уеб технологии и управление;
  •   системни и мрежови администратори;
  •   проектанти и администратори на бази от данни;
  •   графични дизайнери.

Магистърът по „Информационни технологии” притежава необходимата теоретична, методическа и практическа подготовка за продължаване на обучението в образователна и научна степен „Доктор”.