Специалност Софтуерно проектиране

Специалност Софтуерно проектиране

Професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“


Global-engineering-services-consultants
Специалността „Софтуерно проектиране“ е факт благодарение на общите усилия на най-големите компании в сферата на информационните технологии и дългогодишния опит в професионалното образование на Висше училище по телекомуникациии и пощи. Предвид това сътрудничество, студентите имат възможността да започнат стаж по специалността още преди дипломирането си.

Обучението по специалността предоставя гъвкавост и адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща прилагане на придобитите знания и умения в съответствие с най-новите тенденции в развитието на компютърните науки. Всеки студент, завършил тази специалност може да се реализира навсякъде по света като професионален специалист по софтуер с използване на съвременни платформи и автоматизация на разпределени системи и услуги в облачна среда.

Форми на обучение във ВУТП:

Редовно обучение –3 години / 6 семестъра (дневна и вечерна форма);

Умения и компетенции:

  • Проектиране, разработване и поддържане на съвременни софтуерни приложения;
  • Инсталиране, конфигуриране, мониторинг и диагностика на софтуерни приложения;
  • Разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложения;
  • Работа в екип, разбиране на професионалната етика и процесите в софтуерния бранш;
  • Участие при анализ, проектиране и реализиране на софтуерни архитектури.

 

Завършилите специалността „Софтуерно проектиране“намират кариерна реализация като:

  • Software developer;
  • Software designer;
  • DevOps Engineer;
  • Database Developers;
  • Cloud Operations Engineer;