Как да кандидатствам

s14Във Висше училище по телекомуникации и пощи могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство (едно от които е българско), както и чуждестранни граждани.

 1. Приемането на студенти по държавна поръчка във ВУТП се извършва в рамките на утвърдените места за прием от Министерски съвет по професионални направления.
 2. Прием на студенти срещу заплащане се извършва при спазване на изискванията на чл. 21, ал. 2 от Закона за висше образование.
 3. Кандидат-студенти с придобита същата или по-висока образователно-квалификационна степен могат да кандидатстват във ВУТП само за обучение срещу заплащане.
 4. Класирането, приемането и записването на студенти се извършва на етапи по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените от кандидатите специалности.

Кандидатите за обучение във ВУТП трябва да отговарят на следните условия:

 • да притежават диплома за средно образование, даваща им право да продължат обучението си във висшите училища;
 • да са издържали държавен зрелостен изпит по български език и литература или кандидатстудентски изпит;
 • да са внесли такса за кандидатстване.

Български граждани, завършили средното си образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват и да бъдат приети за студенти във ВУТП след признаване на средното им образование при условия и по ред, определени с наредбата по §5 от Закона за народната просвета (ЗНП). Кандидатите представят при кандидатстването диплома, преведена и легализирана, и удостоверение за признато средно образование, издадено от регионалния инспекторат по образование (РИО) по местоживеене, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети. Чужденци, които могат да кандидатстват са тези, които:

 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 • имат статут на бежанци;
 • са граждани на страни, членки на ЕС и ЕИП;
 • са граждани на страни, извън ЕС и ЕИП;
 • са граждани от българска народност, установена по реда на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 на МС от 20.05.1997 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

При облекчени условия се приемат следните кандидат-студенти:

 1. Близнаци, когато са кандидатствали едновременно във ВУТП и единият от тях е приет за студент, другият се приема извън плановия прием.
 2. От заплащане на кандидатстудентски такси се освобождават:
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
 • военноинвалиди;
 • кръгли сираци до навършване на 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването;
 • майки с три и повече деца;
 • лица до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца от системата на Министерството на образованието и науката (МОН).

Документи за кандидатстване

utp line1

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В срок, посочен в Календарния график за прием на студенти, кандидат-студентите попълват online  формуляр  в  сайта на ВУТП (http://www.utp.bg) или във факултетна канцелария на Висше училище по телекомуникация и пощи.

Студентът трябва да попълни следните документи:

 1. Попълнен online формуляр за кандидатстване;
 2. Прикачена към online  формуляра диплома за завършено средно образование.
 3. Прикачен към online  формуляра документ за платена такса за кандидатстване

IBAN BG41BNBG96613100122701;
BIC: BNBGBGSD
Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ – ЦУ)
Таксата за кандидатстване от 35 лв. се изписва цифром и словом; В полето „Основание за плащане“ се изписва:Такса за кандидатстване.;
В полето „Задължено лице“ се изписват трите имена на кандидат-студента.

След получаване на съобщение, че кандидат-студентът е приет, в срокове определени в календарния график, той трябва да  представи  оригинали  на прикачените в  online  формуляра документи  на място във факултетна канцелария на ВУТП.

При подаване на документи за кандидатстване се представя документ за самоличност – лична карта. В случаите, когато документите се подават от упълномощено лице, към тях се прилага и копие на документа за самоличност на кандидат-студента с текст „Съгласен съм с копието“, предназначено за кандидатстване във ВУТП с подпис на притежателя на документа.

В случаите, когато кандидат-студентите участват с писмен конкурсен изпит или тест от друго висше училище, оценката от този изпит се удостоверява от кандидат-студентите чрез представяне на служебна бележка от съответното висше училище.

Длъжностните лица, които приемат документи, не носят отговорност за неправилно попълнени или непредставени по вина на кандидата в определения срок документи.

Крайният срок за подаване на документи на кандидат-студенти, желаещи да участват в конкурсните изпити, е съобразно с Календарния график за прием на студенти за съответната учебна година.

Кандидатстудентски документи не се приемат след определените срокове и не се правят никакви поправки на кодовете и реда на специалностите във вече подадени документи.

При подаване на документи се заплаща такса за кандидатстване. Внесена такса не се връща на кандидат-студента.

Състезателен бал

utp line1

СЪСТЕЗАТЕЛEН БАЛ

Чл. 15. Класирането на кандидат-студенти във ВУТП е въз основа на състезателен бал за специалностите Компютърно администриране на софтуерни приложения, Софтуерно проектиране, Телекомуникационни технологии, Безжични комуникации и разпръскване, Киберсигурност на високите технологии и Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите и пощите и се формира:

(1) Състезателният бал, при кандидатстване с държавен зрелостен изпит или зрелостен изпит се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература.
 • Оценката от дипломата за средно образование по една от следните дисциплини: математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език, и оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория за специалности в областта на професионално направление “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”.
 • Среден успех от дипломата за завършено средно образование.

Максималният бал е 24.

(2) Балът за класиране на кандидат-студентите, явили се на общообразователен тест, се образува като сума от:

 • Удвоената оценка от теста във ВУТП.
 • Оценката от дипломата за средно образование по една от следните дисциплини: български език и литература, математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии, чужд език, и оценка от държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория за специалности в областта на професионално направление “Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”.
 • Среден успех от дипломата за средно образование.

Максималният бал е 24.

Записване на новоприетите студенти

utp line1

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора на Висше училище по телекомуникации и пощи по график, обявен на интернет страницата на Висшето училище.

При записване новоприетите студенти представят следните документи:

 • Диплома за средно образование – оригинал, която остава във ВУТП за срока на обучение;
 • Документи за записване на новоприети студенти (по образец на ВУТП), които се закупуват от библиотечно-информационен и издателски център на ВУТП;
 • Три снимки с формат 3,5см/4,5 см;
 • Медицинско удостоверение от личния лекар;
 • Лична карта, която след проверка се връща на студента;
 • Платежно нареждане за внесена такса обучение (ТО) през първия семестър. Таксата се внася по банкова сметка на ВУТП:

IBAN: BG41BNBG96613100122701; BIC: BNBGBGSD

Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА (БНБ – ЦУ)

Сумата за такса обучение се изписва цифром и словом;

В полето „Основание за плащане“ се изписва: Такса за обучение, първи семестър;

В полето „Задължено лице“ се изписват трите имена на новоприетия студент.

Внесената такса за обучение за новоприетите студенти, отписващи се по свое желание, се връща до изтичане на обявените срокове за тяхното записване.

На основание чл. 95, ал. 6 от Закона за висше образование се освобождават от заплащане на такса за обучение: лица, които са кръгли сираци; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди; лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; майки с три и повече деца;

blue-line 5back arrowНазад