Класиране

s14

 

Броят на местата за класиране се определя на основание утвърдения план от Министерския съвет по професионални направления и форми на обучение.

Класирането се извършва по реда на посочените специалности и форми на обучение така, както са попълнени в състезателния картон, в низходящ ред на състезателния бал.

Класирането се извършва поетапно в сроковете, обявени от Висше училище по телекомуникации и пощи в Календарен график за прием на студенти. Кандидатите сами следят обявените класирания и се записват в определените срокове.

Класираните кандидати, които не са се записали в определения срок или не са декларирали писмено желанието си за участие в следващо класиране, отпадат от следващото класиране.

При второ класиране се извършва цялостно прекласиране на кандидатите, в което не участват вече записалите се студенти, класирани по първа специалност.

 

blue-line 5back arrowНазад