Безжични комуникации (БК)

Специалност БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ

Професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”

Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“

bkrСпециалността Безжични комуникации осигурява обучение в една от най-значимите сфери на технологиите. Съвременните безжични мрежи определят един съвсем нов облик на общуване между хората, което поражда търсенето на подготвени специалисти, които могат да се заемат с изграждането и поддръжката на безжични мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи поддържа добри контакти с водещи телекомуникационни оператори, както и с фирми в областта на информационните и комуникационни технологии, които предлагат стажантски програми и работа.

Форми на обучение във ВУТП:

  • Редовно обучение –3 години / 6 семестъра (дневна и вечерна форма);

Завършилите специалността „Безжични комуникации“ развиват компетенции и умения за:

  • конструиране, технология и производство на комуникационни модули;
  • проектиране на устройства и системи за предаване на данни, радио и телевизионно разпръскване, аудио и видео техника;
  • проектиране и изграждане на безжични локални компютърни мрежи;
  • изграждане на охранителни системи и системи за достъп, кабелни и сателитни комуникационни съоръжения;
  • цифрова обработка на различни сигнали.

Студентите завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ могат да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен „магистър“ в същото професионално направление.

Завършилите специалността „Безжични комуникации“ намират кариерна реализация като:

  • специалисти по радиолокация и радионавигация;
  • специалисти в мобилните телекомуникационни оператори;
  • специалисти в областта на мобилните и сателитни комуникации;
  • ръководители при производството, ремонт, експлоатацията и техническото осигуряване на комуникационни съоръжения, в областта на радиото и телевизията.