Процедура за кандидатстване

CPhkA2lWcAABvod

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

erasmus-experience-braunschweig-germany-carine-52bc783ca45d0e32f9f6078ac071078cМобилността на студентите по програма „ЕРАЗЪМ+” предоставя възможност за реализиране на определен период на обучение в европейски висши училища, който е в рамките на един или два семестъра, от минимум 3 до максимум 12 календарни месеца.

Студентите кандидатстват за участие в мобилност за обучение по програма „ЕРАЗЪМ+” при обявяване на конкурси от сектор „Научно и образователно сътрудничество“.

Одобрените за участие в програма „ЕРАЗЪМ+” студенти получават статут на ЕРАЗЪМ студенти. Правата и задълженията на ЕРАЗЪМ студентите са отразени в Студентска харта ЕРАЗЪМ (изтегли), която се предоставя на студентите от ВУТП преди заминаването им за обучение.

За периода на обучение в европейските висши училища по програма „ЕРАЗЪМ+” студентите не заплащат: семестриална такса за обучение в приемащия университет, такса за регистрация, такса за полагане на изпити, достъп до лаборатории, ползване на библиотеки.

Според правилата на програмата е допустимо заплащане в приемащия университет на малки такси за осигуровки, участие в студентски съюзи, ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.) на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащия университет.

ЕРАЗЪМ студентите остават с непроменени студентски права във ВУТП. Те заплащат таксата за обучение за съответния семестър във ВУТП и запазват правото си на стипендия в случай, че получават такава.

Одобрените за участие в програмата студенти подписват с ВУТП договор за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ и споразумение за обучение (Learning Agreement).

На основата на договора за Студентска мобилност ЕРАЗЪМ студентите получават за участието си в програмата финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в месечен размер, определен е и се изплаща в евро. Той е финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина.

Грантът не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Размерът на месечния ЕРАЗЪМ грант е различен за различните държави, а също и за всяка отделна учебна година и се определя от Националната агенция за България – “Център за развитие на човешките ресурси”.

Споразумението за обучение (Learning Agreement) се подписва преди началото на периода на обучение от ВУТП, приемащия университет и от студента и определя индивидуалната програма за обучението на студента в чужбина. Избраните учебни дисциплини трябва да са аналогични или сходни на дисциплините, които студентът следва да изучава в съответния семестър във ВУТП, и да осигуряват на студента сбор от най-малко 30 кредита за един семестър.

erasmus+logoПри неизпълнение на предварително договорения индивидуален план на обучението (Learning Agreement) или самоволно прекъсване на обучението, студентът възстановява получената сума в евро. Това не се отнася за студенти, възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради здравословни причини или извънредни обстоятелства, за които са уведомили своевременно институционалния координатор по програмата във ВУТП.

DSC_0138 Documentario-Erasmus-3-630x384 erasmus