Признаване

erasmus_plus

Мобилността на студентите се признава при минимален престой за обучение в приемащия университет от 3 месеца и при успешно положени изпити по изучавани учебни дисциплини, осигуряващи най-малко 30 кредита за един семестър.

Неизпълнението на минималния изискуем период от 3 месеца или на минималния брой кредити за един семестър е основание за непризнаване на мобилността. В този случай студентите са задължени да възстановят на ВУТП (съответно на Националната агенция) предоставената им финансова помощ в пълния й размер.

erasmus+logoПо-специфични случаи на частично или цялостно неизпълнение на задълженията на студентите през периода на мобилността по обективни причини или извънредни обстоятелства се решават от специално назначена от Ректора комисия.

Успешно положените изпити и получените кредити при обучението в европейските университети се признават от ВУТП.

erasmus-dettaglio.jpg;filename_=UTF-8''erasmus-dettaglio maxresdefault Hanna Starchyk Mladiinfo